سیزده روز دوست داشتنى

درخواست حذف این مطلب

عیدتون مبارک :/

  • سال تحویل واقعا فوقالعاده بود ، چى میتونه جذاب تر از این باشه که سال تحویل تو حرم اما رضا باشى :)) نه وجدانا چى میتونه از این جذاب تر باشه ؟؟ فوقالعاده شلوغ بود بى اندازه یعنى به حدى که مجبور شدیم براى بریم عقب و اونقدرى عقب جا نبود که تو حوض نشستیم ^_^ تا دم تحویل سال چشمم به گنبد طلایى نیوفتاده بود داشتم صحبت می که سرم رو برگردوندم گنبد رو دیدم یکى از بى نظیر ترین حس هایى بود که تجربش و فقط اشک بود که از چشمام میومد و نگاهم قفل شده بود به گنبد ^_____^ وایییییییى
  • اصن فکرشو نمی برم طوس و اصلا باورم نمیشد برم سر قبر فردوسى و کلى ع خفن بگیرم :))))
  • ع هاى اینجانب ⬅️ 1 2 3 4 6 5 7 8 ➡️
  • اقا قبول نبود قبول نبود اینقدر زود تموم بشه قرار قرار نبود یه غروب سیزده فروردین بمونه و یه دنیا تکلیف و حسرت :/ ویدیو چک لطفا نمیخواستم بنویسم و الان نمیدونم از کجا بنویسم فقط میدونم براى بعد از مدتى نوشتن بد نبود ؛)